Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023)

Члан 84. став 1. тачке 4) и 5)
Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:
4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;
5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;
Члан 194
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. овог закона.

Статут Основне школе „Чегар“ Ниш

Члан 135. став 2. тачка 33)
Директор одлучује о писаном захтеву ученика и родитеља ученика, да изостане са наставе преко 5 наставних дана;
Члан 368.
О захтеву ученика да изостане с наставе до 5 наставних дана одлучује одељењски старешина одмах по достављању тог захтева.
Ако је пре доношења одлуке потребно да се провере неке чињенице, одлука ће се донети што је могуће пре, али тек након провере.
Ако ученик није задовољан одлуком одељењског старешине, с истим захтевом може се обратити директору, који о њему решава одмах и та одлука је коначна.
О захтеву ученика да изостане с наставе преко 5 наставних дана одлучује директор.
Члан 367.
Изостајање ученика са наставе, правда се најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присустује настави одговарајућим лекарском или другом релевантном документацијом.
По истеку рока за правдање изостанака, сматраће се да је изостајање ученика било неоправдано и то ће се евидентирати.
Изостанци који су евидентирани као неоправдани могу се накнадно оправдати ако ученик или његов родитељ учини вероватним да је рок за правдање изостанака пропуштен из оправданог разлога.
Одредбе овог члана Статута сходно се примењују и ако се ради о изостајању ученика с других обавезних облика образовно-васпитног рада, као и ако се ради о закашњавању ученика на наставу и друге облике образовно-васпитног рада.
Последице неоправданог закашњавања на час или одласка са часа без одобрења у трајању најмање половине трајања часа истоветне су последицама неприсуствовања целом часу.
Члан 412. став 1. тачка 4) и 5)
Родитељ ученика је одговоран да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести Школу;
Родитељ ученика је одговоран да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе „Чегар“ у Нишу

Члан 2. став 2. тачка 5)
Обавезе ученика су да редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
Члан 2. став 3.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник, дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Leave a Comment