Број извршилаца по предметимаБрој извршилаца
Српски језик4,7222
Математика4,4444
Енглески језик I-IV1,90
Енглески језик V-VIII2,2222
Руски језик0,5556
Немачки језик1,8889
Физика1,50
Хемија1,00
Историја1,75
Географија1,75
Биологија2,00
Техника и технологија3,60
Ликовна култура1,25
Музичка култура1,25
Информатика и рачунарство1,80
Физичко и здравствено васпитање2,50
Физичке активности0,20
Веронаука0,85
Грађанско васпитање V-VIII0,95
Васпитачи4,00
Продужени боравак4,00
Разредна настава19,00
Слободне наставне активности0,10
Хор (секција)0,15
Оркестар (секција)0,15
УКУПНО63,5333
Руководећа радна местаБрој извршилаца
Директор школе1,00
Помоћник директора0,65
УКУПНО1,65
Стручни сараднициБрој извршилаца
Педагог1,00
Психолог1,00
Логопед0,50
Библиотекар1,00
УКУПНО3,50
Ваннаставно особљеБрој извршилаца
Секретар школе1,00
Шеф рачуноводства1,00
Референт за финансијско – рачуноводствене послове1,00
Домар/мајстор одржавања1,50
Чистачица9,00
УКУПНО13,50
Радно местоБрој извршилаца
Наставно особље63,5333
Руководећа радна места1,65
Стручни сарадници3,50
Ваннаставно особље13,50
УКУПНО82,1833